Contoh Proposal Pembangunan Mesjid Yayasan Februari 2024


YAYASAN AL-QOLAM NAGRAK
SK. Nomor : AHU-08568.50.10.2014
Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH   No. 186
MASJID DARUL FALAH
 Kp. Nagrak Rt. 001 Rw. 008 Ds. Sindangraja Kec. Jamanis kab. Tasikmalaya 


Nomor :  07/MJ-DF/III/2016 Tasikmalaya, 04 Maret 2016
Lamp. : 1 Bundel
Hal : Permohonan Bantuan

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Gubernur Jawa Barat

di  – 
Bandung

Assalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh
Sesungguhnya segala puji bagi Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, mohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan kesalahan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan-Nya. 

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shollallohu Alaihi Wassalam, yang telah menyampaikan risalah Alloh, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia dan akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa’at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin. 

Bersama  ini  kami  sampaikan  proposal  singkat  ke  hadapan Bapak  dan  Ibu, dengan  maksud   sebagai  media  untuk  menjelaskan kegiatan  Renovasi  Masjid Darul FalahTentunya kami  berharap,  partisipasi  nyata  berupa  dukungan  moril dan  materil, sebagai  salah  satu  waqaf,  infaq   dan   sodaqah  jariyah  bagi Bapak  dan Ibu. Kami berdo’a, semoga  keikhlasan  Bapak menjadi  jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi yaitu: orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah, karena telah membangun rumah Allah dimuka bumi ini. Amiin Yaa Rabbal’alamin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Ketua 
Yayasan Al – Qolam Nagrak


Asep Deni, S.Pd.I
YAYASAN AL-QOLAM NAGRAK
SK. Nomor : AHU-08568.50.10.2014
Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH   No. 186
MASJID DARUL FALAH
 Kp. Nagrak Rt. 001 Rw. 008 Ds. Sindangraja Kec. Jamanis kab. Tasikmalaya 


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MUQODDIMAH
Kami berlindung dari godaan Syaitan yang terkutuk, Dengan menyebut nama Alloh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala puji hanya milik Robb pengatur alam semesta dan isinya, Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, Dialah yang menguasai di hari penentuan, Hanya kepada-Nyalah kita menyembah dan memohon pertolongan. Sholawat dan Salam semoga tetap terlimpah pada Nabi terakhir yang tiada nabi setelahnya Muhammad Shollallohu Alaihi Was Salaam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya yang berada di jalan yang lurus sampai akhir zaman. Amma Ba’d.

Allah SWT berfirman yang artinya, “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orangorang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah: 18)

Masjid Darul Falah  adalah salah satu mesjid Yayasan Pondok Pesantren Al Qolam. Masjid ini sudah lama menyiarkan Islam dengan berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan. Bertambah dan berkembang minat para jama’ah terhadap kegiatan sholat berjama’ah dan pengajian-pengajian yang kami selenggarakan baik harian, mingguan maupun bulanan telah menuntut pengurus masjid Darul Falah  untuk membenahi dan menyempurnakan pelayanan peribadatan  agar lebih khidmat dan khusyu’, sehingga peningkatan qualitas sesuai dengan quantitas jama’ah yang dimiliki masjid ini. Untuk itu Pengurus Masjid Darul Falah  merencanakan kegiatan Renovasi Masjid Jami’ Darul Falah.

Dengan demikian selain memerankan fungsinya sebagai lembaga keagamaan, Darul Falah  juga memerankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan non formal, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Darul Falah  menjadi benteng akidah dan pencetak generasi penerus yang diharapkan faqih terhadap agama Islam dan berakhlak mulia. Darul Falah  menjadi kebanggaan dan ikon keberagamaan atau kekeluargaan masyarakat Kota Tegal. Oleh karenanya, demi mempertahankan fungsi Masjid tersebut masyarakat setiap minggu menafkahkan sebagian hartanya untuk merawat dan mendukung kepengurusan Masjid.

1.2 LATAR BELAKANG
 1. Berbagai kegiatan masjid berjalan secara manual tanpa ruang sekretariat yang menjadi pusat administrasi masjid secara baik. Yaitu dengan meminjam sarana pihak lain (dalam hal ini Yayasan Al Qolam Nagrak untuk proses perjalanan kegiatan masjid.
 2. Perbaikan tempat wudhlu telah dilakukan 6 tahun yang lalu, pada saat itu tempat wudhlu telah menjadi tempat yang nyaman untuk berwudlu sesuai kapasitas jama’ah setiap harinya. Namun akhir-akhir ini lobang  tempat mencuci kaki  telah menjadikan para jama’ah merasa tidak nyaman untuk menuju tempat wudhlu. Beberapa para jama’ah terpleset karena hal itu, terutama jama’ah yang usianya sudah udzur.
 3. Interior masjid sudah bertahun-tahun digunakan dan perlu perbaikan dan penyempurnaan, misal kusen jendela dan pintu yang terpasang di kanan kiri masjid belum disempurnakan pengerjaannya, dinding dan atap eternit perlu dicet ulang karena usangnya usia.
 4. Keadaan aliran listrik yang terkadang mati dan tidak lancar mengganggu proses ibadah dan kegiatan ta’lim, apalagi pada saat taklim membutuhkan alat bantu LCD proyektor agar para muta’allimin lebih khidmat, maka perlu mengadakan alat kelengkapan masjid berupa genset dan LCD proyektor. 

1.3 LANDASAN KEGIATAN
Pengurus Masjid menjalankan kegiatannya atas dasar takwa sebagai bentuk perniagaannya dengan Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya:
Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pengkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 109-110)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan adalah mengajak umat islam baik yang ada di lingkungan Masjid Darul Falah  dan sekitarnya, ataupun seluruh umat islam yang peduli untuk kemajuan syiar islam, untuk ikut serta dalam pembangunan Darul Falah , sehingga dapat menciptakan :
 1. Masjid sebagai sarana ibadah yang asri dan nyaman
 2. Menciptakan sarana pendidikan yang diwujudkan dalam Madrasah Diniyah (Madin)
 3. Pengalaman beragama yang hakiki
 4. Membangun sarana dan prasarana aktivitas religius kemasyarakatan

1.5 BENTUK KEGIATAN
Dalam rangka mengemban amanat tersebut, kepanitiaan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut ini:
 1. Mengajak kaum Muslimin menafkahkan harta untuk renovasi masjid Darul Falah  berupa rehab tempat wudhlu, pembuatan ruang perpustakaan, ruang secretariat, rehab ruang sholat dan interior masjid serta alat kelengkapan masjid dengan keuntungan pahala yang berlipat dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang artinya, “Perumpamaan Orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dangan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh 100 biji,. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui” (Qs Albaqarah 261).
 2. Dana yang terkumpul kemudian dipergunakan untuk renovasi masjid Darul Falah  berupa rehab tempat wudhlu, pembuatan ruang perpustakaan, ruang secretariat, rehab ruang sholat dan interior masjid serta alat kelengkapan masjid, dengan harapan semua pihak yang terlibat mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya, “Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di Syurga.” (HR. asy-Syihaab dan al-Bazzar). “Barangsiapa membangun masjid hanya untuk mencari ridha Allah, niscaya akan dibangunkan sepertinya baginya di Surga.” (HR. Al Bukhari : 450)


1.6 NAMA KEGIATAN
Nama : “Kegiatan Pembangunan Masjid Darul Falah ” berupa perluasan mesjid, rehab tempat wudhlu, pembuatan ruang perpustakaan, ruang secretariat, rehab ruang sholat dan interior masjid serta alat kelengkapan masjid

1.7 TEMA KEGIATAN
Tema kegiatan adalah : “Masjid sentral kegiatan Ummat Islam”

1.8 SUMBER DANA
Adapun sumber dana yang diharapkan didapat dari :
 1. Pengurus Ta’mir Masjid Darul Falah
 2. Sumbangan swadaya masyarakat
 3. Para donatur
 4. Sumber dana lain yang halal dan tidak mengikat

1.9 KEPANITIAAN
Susunan kepanitiaan terlampir

1.10 PEMBIAYAAN
Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembanguna Masjid Darul Falah berupa perluasan ruang sholat, rehab tempat wudhlu, pembuatan ruang perpustakaan, ruang secretariat, dan interior masjid serta alat kelengkapan masjid menelan biaya berjumlah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ( Secara lengkap terlampir bersama proposal ini.)

BAB II
PROFIL YAYASAN DAN VISI MISI

2.1 PROFIL YAYASAN AL-QOLAM NAGRAK
Yayasan AL-Qolam Nagrak didirikan atas cita-cita luhur dalam melaksanakan pengabdian kepada Alloh SWT melalui kegiatan di bidang Sosial, keagamaan dan Kemanusiaan , dengan salah satu program utamanya adalah  pendidikan formal dan pondok pesantren. 
Nama lembaga : Yayasan Al-Qolam Nagrak
Alamat Lembaga : Kp. Nagrak  Rt. 001 Rw. 008 
 Ds. Sindangraja Kec. Jamanis kab. Tasikmalaya
Struktur Lembaga
Pembina/Pendiri : Muslih Ismail
Pengurus Harian :
Ketua Umum : Asep Deni, S.Pd.I
Sekretaris Umum : Encep Mahmudin
Sekretaris : Epul
Bendahara Umum : Yeni Rahmayani
Bendahara : Aam Ambarwati
Pengawas :
Ketua : M.Z Hidayat
Anggota : Misbahudin
Anggota : Ace Mahpudin


2.2 VISI DAN MISI YAYASAN AL-QOLAM NAGRAK
Visi yayasan Al-Qolam Nagrak Adalah : Membangun Masyarakat Islami yang Unggul, Cerdas dan Mandiri.

Misi Yayasan Al-Qolam Nagrak adalah : Mempersiapkan generasi yang beriman dan bertaqwa serta berakhlakul karimah, berpengetahuan luas, berbudi luhur, memiliki kepedulian serta dedikasi yang tinggi terhadap Agama Bangsa dan Negara. 


BAB III
PENUTUP
Dukungan dalam bentuk sarana prasarana, fasilitas, finansial ataupun dukungan moril dan do’a. Seberapapun besarnya, akan sangat berarti bagi kami. Proposal pembangunan mesjid ini dibuat untuk disampaikan kepada Muslimin dan Muslimat, untuk menjelaskan rencana kegiatan rehab tempat wudhlu, pembuatan ruang perpustakaan dan ruang secretariat, yang insya Allah menjadi hantaran kepada limpahan pahala yang berlipat dari Allah SWT dan rumah-rumah di Syurga. Akhirnya atas kebesaran-Nya lah Panitia Renovasi Masjid Darul Falah Barengan ini dapat tercapai, kami hanya berusaha namun Allah jualah yang menentukan segalanya.
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==