CONTOH SURAT PERMOHONAN CUTI NIKAH Juni 2024

CONTOH SURAT PERMOHONAN CUTI NIKAH

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TASIKMALAYA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JAMANIS

Jl. Nyalindung Telepon ( 0265) 570084 Kode Pos 46175


Nomor             : 857/40/84/2014                                           Tasikmalaya,  5 Mei 2015
Perihal             : Permohonan Cuti Menikah                             
                                                                                                   Kepada Yth :
                                                                                                   Bapak Kepala Dinas Pendidikan
                                                                                                   Kota Tasikmalaya
                                                                                                         

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                           :  Ade Irwan Septiwan
Tempat / Tgl. Lahir     :  Tasikmalaya, 28 April 1980
Jabatan                        :  Guru kelas
Alamat                          :  Perum Permata Indah Rajapolah No. 15 Tasikmalaya

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Cuti Nikah terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014s.d 25 Juli 2014.
Sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan Rekap Absen.

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya agar bapak dapat mengabulkannya,
dan saya ucapkan terima kasih.
          Diketahui Oleh                                                                   Tasikmalaya, 5 Mei 2015
          Kepala SD Negeri 1 Jamanis                                          Hormat Saya
         Jambi Timur
           Salman Alfarisi, S.Pd                                                    Ade Irwan S, S.Pd
        NIP. 196103666198220002                                             NIP.19810656565082005
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==